Rada Naukowa

Rada Naukowa to grupa naukowców zainteresowanych debatą jako narzędziem dydaktycznym na szczeblu akademickim. Jest przestrzenią do współpracy, dzielenia się doświadczeniami, budowania kontaktów oraz wymiany kadr przy organizowanych wydarzeniach. Rada ma również charakter konsultacyjny dla organizatorów Mistrzostw, pełni rolę „izby refleksji” nad kierunkiem rozwoju debat zarówno w kontekście praktyki organizacyjnej, jak również formatu czy zasad debaty.

Jak działa Rada?

Rada spośród swoich członków wybiera prezydium, które reprezentuje ją na zewnątrz i przed zespołem organizacyjnym AMPDO. Obrady odbywają się zdalnie, raz na kwartał. Każdy członek rady może zgłosić temat, który powinien zostać poruszony podczas zebrania.

Do uczestnictwa w Radzie wymagany jest co najmniej tytuł magistra oraz udokumentowane naukowe bądź praktyczne zainteresowania tematyką debat, retoryki czy wystąpień publicznych.